Monday, 21 May 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

20fed Mai 2018
Sul Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru 2018
Sunday, 6 May 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

6ed Mai 2018
Gweithgareddau Wythnos Cymorth Cristnogol oedd thema heddiw ac fe gawsom gyfarfod Jephthe a Zaza o Haiti. Mae Ynys Haiti yn diodde daeargrynfeydd a chorwyntoedd cryf iawn ond mae Zaza a Jephthe gyda'n help ni yn gryfach na'r stormydd! Mae Jephthe a Zaza wedi cael ty newydd cryf wedi ei adeiladu gyda brics, sydd yn eu cadw'n saff. Helpwch ni i adeiladu gobaith yn Haiti drwy ddod i frecwast bore dydd Sul 13eg Mai am 10.30. Dyma dy gobaith Ysgol Sul Maesyneuadd - fydd yn cael ei gyflwyno i'r Prif Weineidog i ofyn am fwy  o waith i warchod hawliau pobl sydd wedi eu dadleoli ar draws y byd, ac sydd wedi colli eu cartrefi.
Sunday, 22 April 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

22ain Ebrill 2018
Geiriau ola Iesu Grist i'w ddisgyblion cyn iddo fynd i'r nefoedd:
"Ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'u bedyddio nhw fel arwydd eu bod nhw wedi dod i berthynas a'r Tad, Y Mab a'r Ysbryd Glan. Dysgwch nhw i wneud poepth dw i wedi ddweud wrthych chi. Gallwch chi fod yn siwr y bydda i efo chi bob amser, nes bydd diwedd y byd. (Mathew 28:19-20).
Dyma daflenni Ieuan, Deio a Meinir at Yr Ysbryd Glan. Hefyd ein ffrindiau o wahanol wledydd yn cyhoeddi Bore Da!

Sunday, 15 April 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

15fed Ebrill 2018
Ymlaen a hanes Y Pasg ac Iesu yn codi o'r bedd gwag. A dyma nhw, y bedd gwag yn yr ardd gan Ieuan, Deio, Meinir a Tom.  Heddiw bu i ni ddarfod ein gwaith ar gyfer cystadleuaeth yr Annibynwyr a fydd yn cael ei gyflwno yng nghystadleuaeth Cwmpan Denman. Da iawn blant a phob hwyl.

Dydy Iesu ddim yma; mae yn ol yn fyw!

Thursday, 12 April 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

8fed Ebrill 2018
Gobeithio i bawb fwynhau'r egwyl dros Y Pasg a chael ambell wy Pasg blasus.  Wedi cael stori'r Pasg heddiw bu'r dosbarthiadau'n brysur yn creu ar gyfer ein cywaith Cymru a Madagascar.  Mae'r dyddiad cau ar gyfer cystadleuaeth Cwpan Denman Undeb yr Annibynwyr yn prysur garlamu tuag atom ac mae'r gwaith yn dod yn ei flaen yn dda. Pob lwc gyda'r gystadleuaeth!  Gem boblogaidd yn Madagascar ydi Bao. Mae'r plant yn ei chwarae gyda hadau, cerrig neu gregyn fel arfer - fe gawsom dro ar y gem gan ddefnyddio bagiau ffa a gweld pwy oedd y cynta i groesi'r 'stafell!


Wednesday, 21 March 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Mawrth 2018
Tasg y Grawys wythnos diwethaf oedd casglu pensiliau, pinau ffelt, creyonau a.y.y.b ar gyfer wardiau plant Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Alder Hey ac Ysbyty Glanclwyd. Diolch yn fawr i bawb am gyfrannu mor hael. Dyma'r deunyddiau yn barod i fynd!
Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Mawrth 2018
Cyfle heddiw i ddysgu beth yw Y Beibl a dysgu am y cenhadon aeth a Newyddion Da y Beibl i bobl Madagascar 200 mlynedd yn ol. Byddwn yn dysgu mwy am Apel Cymru Madagascar dros yr wythnosau nesaf ac yn gobeithio cystadlu am Gwpan Denman yr Annibynwyr ym mis Ebrill gyda'r gwaith celf.  Dyma fwy o luniau teuluoedd wedi cyrraedd a hefyd breichledau cyfeillgarwch y dosbarth hyn.


Tuesday, 13 March 2018

Sunday, 11 March 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018
Ydych chi'n adnabod y teuluoedd yma!


Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018
Tasg y Grawys yr wythnos diwethaf ac yn arwain at Sul y Mamau heddiw oedd gwneud llun eich teulu. Dyma luniau ardderchog.  Roedd prysurdeb mawr heddiw i baratoi anrheg i mam, a dyma farc llyfrau'r dosbarth ieuenctid a bocs siocled y plant lleiaf!Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018
Un o dasgau'r Grawys ar gyfer yr Ysgol Sul eleni oedd casglu dillad ar gyfer Ffoaduriaid (drwy law Mantell Gwynedd).  Dyma gasgliad ardderchog o ddillad plant, ieuenctid ac oedolion wedi dod i law. Bydd y casgliad hwn ar agor hyd y Pasg, gyda chasgliadau arferol yn parhau drwy Eglwys Maesyneuadd wedi hynny. Diolch o galon i bawb am gyfrannu.


Monday, 5 March 2018

Oedfa Gwyl Dewi

4ydd Mawrth 2018 - cafwyd oedfa i ddathlu Gwyl Dewi dan ofal y Parchg Casi Jones. Derbyniwyd nifer fawr o eitemau o ddillad a tegannau ar gyfer Ffoaduriaid yn y gwasanaeth, hyn yn dilyn Tasg y Grawys 1.  Tasg y Grawys 2 oedd cofnodi'r tywydd dros yr wythnos, a dyma adroddiadau Erin, Deio, Meinir a Begw.

Sunday, 25 February 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

25 Chwefror 2018
Diolch i Anti Margaret am adrodd hanes Iesu Grist yn dysgu'r disgyblion i weddio, a chyflwyno i ni heddiw Weddi'r Arglwydd.  Llwyddwyd i roi Gweddi'r Arglwydd gyda'i gilydd yn gywir o fewn yr amser penodol.


Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Chwefror 2018
Hanes y Mab Afradlon gawsom heddiw ac ar ol astudio'r stori, fe gafwyd cyfle i atgoffa ein hunain o'r hanes mewn ffordd greadigol. Dyma waith Meinir, Aila, Deio a Ieuan. Aila gafodd y marciau uchaf am daflu bwyd i'r moch. Da iawn chi!

Sunday, 11 February 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

11eg Chwefror 2018
Cyfrif ein bendithion un wrth un. Mae cyfnod y Grawys yn cychwyn dydd Mercher - fyddwch chi yn rhoi heibio siocled neu rhywbeth arall am 40 diwrnod, neu'n gwneud rhywbeth yn wahanol i'r arfer dros y cyfnod hwn? dyma roeddem yn drafod heddiw ac yn diolch am yr holl fendithion rydym yn eu mwynhau - lle saff i fyw, cartref clyd, cysur, iechyd, teulu a chwmni ffrindiau, tegannau a bwyd iach bob dydd.  Yn ein stori gwelodd 10 dyn Iesu yn dod i mewn i Jerusalem. "Helpa ni" meddai nhw.  Roedd Iesu yn gweld eu bod yn sal iawn ac yn dioddef o'r gwahanglwyf, ond fe ddywedodd wrthynt am fynd i weld yr offeiriad.  Ar eu ffordd at yr offeiriad, sylwodd y 10 bod y gwahanglwyf ar eu croen wedi diflannu! Roedden nhw'n iach! Trodd un yn ol ac meddai "diolch i Dduw". Trodd Iesu ato a gofyn "ble mae'r 9 arall?" Dim ond un ddaeth i ddiolch. Cofiwn bob amser ddweud DIOLCH! Dyma rai o'r Ysgol Sul yn ymarfer eu cymorth cyntaf ac yn cyfrif eu bendithion. Ond bu'r gem rhoi plastar ar y briw yn un anodd!


Sunday, 4 February 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

4ydd Chwefror 2018
Hanes Iesu yn newid bywyd dyn bach gawsom heddiw sef, Sacheus.  Roedd Sacheus wedi clywed bod Iesu ar ei ffordd i Jerico ac roedd tyrfa fawr yn ei ddisgwyl ond, yn ddyn byr a heb fawr o ffrindiau, doedd Sacheus yn methu gweld dros y dyrfa, a doedd neb am adael iddo fynd o'u blaenau!
Dringodd i ben y goeden ac yno yn eistedd yn y dirgel, galwodd Iesu arno. Roedd Iesu am gael swper gyda Sacheus y casglwr trethi tywyllodrus! Dyma pryd y newidwyd bywyd Sacheus o fod yn twyllo i fod yn ddyn da a charedig. Dyma waith Ieuan, Meinir, Aila a Deio.