Wednesday, 27 October 2010

HWYL A SBRI HANNER TYMOR 2010

Heddiw cynhaliwyd Hwyl a Sbri Hanner Tymor gyda 27 o blant wedi dod i'r cyfarfod. Bu'r sesiwn cyntaf yn un celf gan greu cardiau Nadolig, a chawsom gardiau bendigedig o liwgar. Ar ol yr egwyl roedd y plant hyn yn cael pel-droed gyda Morgan a'r plant bach yn cael hanes bywyd Shompa sydd yn byw yn yr India. Roedd cyfle i wisgo fyny a gweld celfi o'r India hefyd. Ar ol i bawb ddod ynghyd eto yn y Ganolfan cafwyd cinio cymdeithasol!

GWASANAETH Y MIS

Prynhawn dydd Iau 14eg Hydref cynhaliwyd gwasanaeth yn yr Ysgol - Byw mewn Heddwch. Bu i ni weld sut mae plant Israeliaid a Phalisteiniaid yn cyd chwarae yn hapus ac mewn heddwch yn Clwb Gwawr a Gobaith. Ar ddiwedd y gwasanaeth bu i pawb arwyddo rhuban heddwch, fydd ynghyd a rhubannau o Ysgolion a Chymdeithasau Gwynedd, yn cael ei gyflwyno i Grwp Heddwch a Chyfiawnder Arfon, i'w ddefnyddio yn y Senedd ac yn yr Eisteddfod.

Wednesday, 13 October 2010

CLWB HWYL A SBRI - DIOLCHGARWCH


Nos Fercher 13eg Hydref roedd Oedfa Diolchgarwch. Cawsom hanes plant sy'n byw mewn pentref gwyntog iawn yn Affganistan. Clywsom sut mae nhw wedi defnyddio yr un elfen anodd yn eu bywydau, sef y gwynt cryf, i wneud eu bywydau'n llawer mwy hawdd. Adeiladwyd melin wynt i godi dwr o'r ddaear, ar gyfer y defaid a'r geifr! Bu amser i greu melin wynt ein hunain a oedd yn arddurno'r capel ar gyfer yr oedfa.

Wednesday, 6 October 2010

CLWB HWYL A SBRI - FFRINDIAUNos Fercher 6ed Hydref oedd noson gyntaf tymor Clwb Hwyl a Sbri. Cawsom fyfyrdod ar fod yn ffrindiau a dysgu sut mae Iesu Grist wedi dangos i ni sut i fod yn ffrindiau da i bawb. Dyma lun o ffrindiau Clwb Hwyl a Sbri. Bu i ni hefyd baratoi baner Diolchgarwch ar gyfer ein oedfa deulu wythnos nesa a gan mai hon oedd y noson gyntaf cawsom fwyd parti a diod cyn mynd adre.

Monday, 4 October 2010

CLWB GWAU

Daeth Wyn Owen atom heddiw o Operation Christmas Child i'n atgoffa am yr arferiad o lenwi bocsys 'sgidiau ar gyfer plant bach mewn gwledydd eraill. Eleni i'r Ucraen fydd y bocsys yn mynd, ac mae gennym fis i'w llenwi. Felly ewch ati i lenwi bocs 'sgidiau, cewch daflen gan Llinos neu o'r Ysgol neu yn yr oedfaon ar y Sul. Beth am geisio cyrraedd 100 o focsys eleni!

BORE COFFI


Deffra! Deffra!

Dos i hel dy lyfrau...

Mae diwrnod newydd o'm blaen.

Cawsom Fore Coffi hwyliog iawn ar y thema llyfrau mis yma. Gyda llyfrgell yr Ysgol ar ei newydd wedd fe'n tywyswyd drwy hoff lyfrau ffeithiol y disgyblion. Drwy sgets cawsom flas ar un o'r hoff lyfrau ffuglen sef Y Twits gan Roald Dahl. I gloi bu'r disgyblion yn rhannu eu hoff farddoniaeth gyda'r gynulleidfa. Bore Coffi llawn ffeithiau a stori. Wrth agor llyfr mae'n agor cyfle ac mae Llyfr yn un o'r anrhegion mwyaf gwerthfawr y medrwch roi i berson arall.