Monday, 7 December 2009

CLWB HWYL A SBRI

Mae crysau-T apel Blue Peter bron yn barod i gael rhubannau arnynt a'u smwddio, cyn eu hanfon i Blue Peter.

BORE COFFI : OFFERYNNOLTachwedd 26 - yn ein Bore Coffi heddiw fe gawsom wledd offerynnol gan blant Ysgol yr Eifl. Tuba, Corn, Clarinet, Recorders a chanu. Roedd y Festri yn llawn i weld talentau ardderchog plant y pentref. Diolch yn fawr iawn i'r plant a'u hyfforddwyr.

OPERATION CHRISTMAS CHILD


Eleni anfonwyd hyd at 60 o becynnau i Operation Christmas Child. Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfranodd i'r ymdrech hon.

CINIO NADOLIG CLWB GWAU

30 Tachwedd - aeth 12 o'r Clwb Gwau i Caffi'r Eifl Llanaelhaearn i gael cinio Nadolig. Cafwyd hwyl yno yng nghwmni ein gilydd a trefnwyd cwis gwau gan Llinos.

FFAIR NADOLIG : ADRAN YR URDD A CLWB HWYL A SBRI
28 Tachwedd - dyma fore hwyliog a llawn gweithgareddau yn Y Ganolfan. Trefnwyd gan Adran yr Urdd a Clwb Hwyl a Sbri. Roedd gennym grefftwyr lleol a byrddau gwerthu gan y Clwb Gwau a'r Grwp Cefnogi. Roedd awyrgylch caffi yn y Neuadd a digon o weithgareddau ar gyfer y plant: addurno bisgedi, addurno coeden nadolig, addurno addurniadau coeden nadolig, cornel lliwio, cornel gwneud bwyd i geirw Sion Corn, lucky dip a, cyn i bawb fynd adre fe ddaeth Sion Corn heibion! Daeth Jan Wilson-Jones atom hefyd i roi arddangosfa goginio o ddanteithion ar gyfer y Nadolig. Bore prysur, llwyddiannus iawn. Diolch i bawb fu'n cynorthwyo i wneud y Ffair yn llwyddiant!

CLWB HWYL A SBRI : JOSEFF25 Tachwedd - Stori Joseff gawsom ni heno. A dyma stori addas iawn ar gyfer cychwyn ar ein prosiect i gefnogi apel Blue Peter. Mae Blue Peter am i ni greu gowns lliwgar allan o grys-T ar gyfer plant yn yr Indiad sydd yn mynd i gael llawdriniaeth cleft lip. Mae yna waith cynllunio heno a paentio yr wythnos nesa!

OEDFA HIV/AIDS

22 Tachwedd - cynhaliwyd ein oedfa flynyddol ar gyfer Dydd Rhyngwladol HIV/AIDS. Roedd yn oedfa deimladwy iawn gyda diolch mawr i'r nifer yn cymryd rhan. Roedd ein siaradwraig wadd yn ferch ifanc iawn. Dim ond 14eg oed oedd Shauna Roberts pan aeth hi gyda Cymorth Cristnogol i Sierra Leone i weld prosiectau'r mudiad. Roedd ganddi egni a brwdfrydedd rhyfeddol wrth rannu'r profiad gyda ni mewn sgwrs a ffilm. Roedd y casgliad o £30 yn ein galluogi i gefnogi un o'r prosiectau y bu i Shauna ymweld a nhw yn Sierra Leone - prosiect yn gweithio drwy godi ymwybyddiaeth am HIV/AIDS mewn twrnamentau pel-droed.

CLWB CHWARE TEG! : ROCKSOLID19 Tachwedd - cawsom gwmni Gwenno Teifi heno a thema'r noson oedd 'y byd' a 'newid hinsawdd'. Cyflwynwyd gemau, tasgau, ffilm fer a sgwrs cyn bod cyfle i ymlacio a chymdeithasu gyda'n gilydd. Gobeithio gawn ni gwmni Gwenno eto yn fuan.

CLWB HWYL A SBRI : ESTHER18 Tachwedd - dysgu am stori Esther wnaethom ni heno. Mae'r wythnos hon yn wythnos cenedlaethol Gwrth Fwlio felly roedd stori Esther yn un bwysig iawn. Bu Esther yn ddewr iawn yn dweud wrth y Brenin bod Haman yn bwriadu lladd yr Iddewon. Ar ol i Owain, Ifan, Gwenno a Sion actio'r stori aethpwyd ati i greu llun o'r stori drwy ddefnyddio tatws a llysiau i brintio gyda paent, a chreu llun.

CLWB CHWARE TEG! : RYAN KIFT


12 Tachwedd - Ryan Kift ddaeth atom i'r Clwb Chware Teg! Roeddem yn ysgrifennu can gyda Ryan, a dewiswyd thema Nadoligaidd. Dyma'r geiriau ac fe fydd Ryan yn anfon copi o'r gan orffenedig atom yn y dyddiau nesaf. Cyn diweddu bu Ryan yn canu ei sengl newydd i ni.
Sort of can Nadolig
Pedwar deg tri diwrnod tan 'Dolig
Oh na, o diar!
Pobl hyn yn yfed gin a tonic
Rhai yn yfed biar
Dim arian - drosodd mewn blinc
Tollti gwin gwastraff lawr y sinc
Caneuon cheezy ar y radio
A Sion Corns bach yn nodio
Cytgan:
Ond dwi dal isho Dolig
Dwisho presant dwisho bwyd
Gwyl San Steffan fory
Mae gen i gymaint - dwi angen rhwyd!
Sbrowts yn ogleuo a Crist yn crio
Mam yn gweiddi a plant yn ffraeo
Nos yn cyrraedd fel hen stori
O ma gobaith i ni fory.

CLWB HWYL A SBRI : NOA11 Tachwedd - yn y Clwb Hwyl a Sbri heno fe gawsom ddechrau tymor newydd o'r Clwb. Bu i pawb gael Pasbort Clwb a chofrestru. Mae 20 ar y cofrestr - da iawn chi blant! Heno fe gawsom stori Noa, a Sion oedd yn gwirfoddoli i ddarllen yr hanes, tra bod pawb arall yn gwisgo mygydau anifeiliaid ac yn meimio'r stori! Yn dilyn y stori cafwyd gweithgaredd o addurno bisgedi. Rhai yn lliwgar iawn!

CLWB GWAUDaeth Hazel Carpenter i'r Clwb Gwau heddiw (2il Tachwedd) gyda'r murlun fydd, wedi ei gwblhau, yn cael ei arddangos yn Festri Maesyneuadd. Ychwanegwyd nifer o eitemau awyr, tir a mor i'r murlun heddiw!

BORE COFFI - DIOLCHGARWCH


Roedd yn braf iawn unwaith eto cael cwmni'r plant i ddathlu'r Diolchgarwch mewn Bore Coffi llwyddiannus iawn. Diolch iddyn nhw a'r staff am gyflwyno caneuon newydd a gwasanaeth Diolchgarwch clodwiw iawn.

OEDFA MOR-LADRON


Yn dilyn y Clwb Hwyl a Sbri Haf cafwyd cyfle heddiw (dydd Sul 18 Hydref) i weld premier yn y Festri o ffilm fer y plant - Mor-ladron Trefor a melltith y dewis du! Roedd pawb yn derbyn copi dvd o'r ffilm, ac roedd cymeradwyaeth wych iawn i'r plant ar y diwedd. Rydym am wneud yn siwr bod Jamie a Josh yn derbyn copi o'r dvd ar gyfer y Nadolig, gan eu bod nhw bellach yn byw yn Sbaen!

GWASANAETH Y MIS

Cynhaliwyd Gwasanaeth y Mis yn Ysgol yr Eifl dydd Iau 15fed Hydref. Heddiw roedd cyfle i ddathlu a diolch am ein athrawon gan roddi siocled yn anrheg iddyn nhw!

BORE COFFI


Cynhaliwyd ein Bore Coffi blynyddol er budd MacMillan yn y festri dydd Iau 1af Hydref. Cafwyd cynulleidfa dda iawn i wrando ar gyflwyniad plant yr Ysgol. Diolch i bawb am gefnogi.