Wednesday, 19 November 2008

GWASANAETH SUL YR URDD

Newid yn yr Hinsawdd oedd thema Gwasanaeth Sul yr Urdd eleni. Cynhaliwyd ein gwasanaeth blynyddol yn Maesyneuadd Nos Lun 17eg Tachwedd. Defnyddiwyd adnoddau'r Urdd a Cymorth Cristnogol ar gyfer y gwasanaeth oedd yn edrych ar y tywydd, y Newid yn yr Hinsawdd, yn edrych ar greadigaeth Duw, ac yn gwneud hynny drwy ganolbwyntio ar drychineb Cyclone Nagris yn Burma dros yr haf. Roedd y festri'n llawn a diolch i Adran yr Urdd a Clwb Chware Teg! am gymryd rhan yn y gwasanaeth. Da iawn chi. I wrando ar rap Jahaziel am ddifrod Cyclone Nagris cliciwch ar y botwm.

PERFFORMIADAU: I'R GALON
Llongyfarchiadau mawr i criw Chware Teg! am berfformiadau clodwiw iawn o'r sioe I'R GALON ar y thema o fwlio. Roeddech i gyd bob un yn wych ac yn ser go iawn! Diolch i'r hyfforddwyr am ddod atom ni bob wythnos i weithio ar y sioe: Gwen Lasarus (llwyfannu), Tess Ubranska (celf) a Nerys Gruffudd (cerdd). Roedd perfformiad mewn Festri lawn iawn i'r cyhoedd nos Fercher 12fed Tachwedd ac yna perfformiad i blant Ysgol yr Eifl, bore dydd Llun 17eg Tachwedd. Yn ystod y perfformiad hwn cafwyd cwmni Morfudd Hughes o raglen Pobl y Cwm - roedd yn braf iawn cael ei chwmni ac roedd ganddi air calonogol iawn i'w rannu wrth sgwrsio gyda'r criw.

CLWB CHWARE TEG! yn CAERDYDD
Bu criw o Clwb Chware Teg! draw yn Caerdydd am ddwy noson yn ystod Hanner Tymor, gan fwynhau diwylliant eu Prifddinas i'r eithaf! Roedd yna ddigon o gyfle i fwynhau ac i ddysgu am ddiwylliant ethnig Caerdydd. Roedd yn ymweliad amrywiol iawn gan i ni:


Gyfarfod Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas
Taith o amgylch y Senedd
Mynd i'r UCI i chwarae Bowlio 10
Taith gerdded yn ardal Bute gyda Grahame Davies
Ymweld a'r Goleulong, Mosg a Synagog
SIOPA! SIOPA! SIOPA!
Parti Pitsa Calan Gaeaf
Gweithdy creu barddoniaeth
a chyfarfod pobl ifanc o grefydd Sufi, ac ymuno mewn dathliad Zikr gyda nhw!