Thursday, 26 June 2008

CEFNOGI CRIW ROMANIA


Dyma gynrychiolaeth disgyblion Ysgol yr Eifl yn cyflwyno £65 i Roberta a Dafydd, sydd yn mynd i Romania ar yr 2il Gorffennaf. Bu plant yr Ysgol yn brysur iawn dros yr wythnosau diwethaf yn casglu darnau 1c a 2c, er mwyn gorchuddio map o Romania. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw am godi £65! Edrychwn ymlaen i ddod i rannu'r profiad gyda chi yn yr Ysgol yn fuan!

CYNGERDD DAFYDD IWAN


Nos Fercher 25ain Mehefin mwynhawyd noson o gan yn Y Ganolfan yng nghwmni:
Adran yr Urdd Ysgol yr Eifl
Aelwyd Gwrtheyrn a
Dafydd Iwan
Wedi gwisgo yneu pajamas, eu slipars ac yn gafael mewn tedi bob un, roedd cyflwyniad Adran yr Urdd o Nos Da yn fedli hyfryd ar hwyangerddi poblogaidd. Cawsom hefyd ddwy gan rymus iawn gan Aelwyd Gwrtheyrn, sef Dringo fyny'r Mynydd a Yn fy mreuddwyd brau. Diolch yn fawr iawn eich cefnogaeth. Dafydd Iwan fu'n diddanu wedyn hyd ddiwedd y cyngerdd, a chawsom amser hwyliog iawn a chyfle i ymuno mewn ambell gan! Diweddwyd y noson gyda Adran yr Urdd ac Aelwyd yr Urdd yn ymuno gyda Dafydd Iwan ar y llwyfan i ganu Yma o hyd!Diolch i bawb am gefnogi'r noson oedd yn mynd tuag at waith y bobl ifanc yn Romania.

Friday, 13 June 2008

ARDDANGOSFA FFOTOGRAFFYDD JOHN KEANE
Ffotograffydd / Arlunydd yw John Keane. Bu yn Angola ar wahoddiad Cymorth Cristnogol i gofnodi storiau a profiadau y plant dros gyfnod y rhyfel cartref yno a barodd 40 o flynyddoedd. Mae Angola wedi profi heddwch bellach ers 2007. Mae hanner y boblogaeth y wlad dan 16 oed. Mae'r plant yma yn ceisio dygymod a'u gorffennol, yn ogystal a dechrau o'r newydd gyda pob agwedd o fywyd. Mae'r wlad yn ceisio ail-adeiladu yn emosiynol ac yn ddatblygol o ran ysgolion, clinigau iechyd a chlurio ffrwydron i ad-ennill tir. Roedd cyfle i bobl Trefor gael gweld yr arddangosfa hon heddiw gan Cymorth Cristnogol. Bu blwyddyn 5 a 6 Ysgol yr Eifl draw i'w gweld ynghyd a chymryd rhan mewn gweithgaredd ar ffoaduriaid.

Pe tae chi'n gorfod ffoi ar frys o'ch cartref pa dri o'r eitemau ar y bwrdd fyddech chi yn ddewis gario gyda chi? Ar y bwrdd roedd bag, dillad, pel, bwyd, potel ddwr, tedi, lluniau'r teulu, par o esgidiau, sebon, ychydig o foddion, hynny o arian oedd yn y ty.

I Zambia bu i deuluoedd ffoi o Angola, ac roedd Florinda, sy'n 14 oed, wedi cerdded am ddau fis i gyrraedd Zambia. Taith beryglus a blinedig iawn, heb fwyd am amseroedd maith.

Mae bagiau yn medru bod yn drwm ac yn anhylaw yn enwedig mewn gwres tanbaid - mae gennych ormod o lwyth i'w gario am weddill y daith, pa un peth, allan o'r tri gwreiddiol ydych chi am ddewis i'w gario ac fydd o fudd i chi o fan hyn ymlaen?

Potel ddwr oedd y dewis gan bob grwp yn y weithgaredd heddiw.

Monday, 2 June 2008

TECWYN IFAN


Bu i'r criw sydd yn mynd i Romania drefnu noson gymdeithasol yng nghwmni TECWYN IFAN ar nos Iau 22ain Mai. Cafwyd ychydig o gefndir i'r daith a'r gwaith gan Llinos, gair am y profiad o wneud gwaith gwirfoddol dramor gan Menna Machreth, a gair hefyd gan Roberta Williams, sydd yn mynychu'r daith yn Gorffennaf eleni, ac yn gwneud gwaith gwirfoddol dramor am y tro cyntaf. Mwynhawyd gweddill y noson yng nghwmni Tecwyn Ifan gan fwynhau yr hen ffefrynnau i gyd ganddo, a hefyd cael gwybod y cefndir i'r caneuon. Diolchwyd i Tecwyn Ifan ac i bawb am gefnogi gan Dafydd Roberts, sydd hefyd yn mynd i Romania.