Sunday, 19 October 2014

Hwyl a Sbri

19fed Hydref 2014 - dysgu am Jona heddiw a dysgu bod pawb yn haeddu ail gyfle - Jona am iddo beidio gwrando tro cynta, a phobl Ninfe. Roedden nhw yn farus, yn hunanol ac yn gas efo pawb.  Ond mae Duw yn rhoi ail gyfle i ni ufuddhau ac edifarhau, gan ei fod yn ein caru.


Monday, 13 October 2014

Hwyl a Sbri

12fed Hydref 2014 - parhau heddiw gyda thema Diolchgarwch gan werthfawrogi harddwch ardal Trefor.  Dangosodd Emlyn ffilm o ddolffiniaid welodd pan oedd allan gyda'i gwch ym mis Medi.  Cawsom gyfle hefyd i drafod syniadau'r plant ar gyfer dathlu'r Nadolig. Mae bocsys casglu arbennig wedi eu addurno yn y capel a rhwng hyn ar Nadolig bydd y plant yn dod a chasgliad i'r bocsys.  Eleni mae'r Llywodraeth wedi cytuno i fynd £1 am £1 ar gasgliadau i Cymorth Cristnogol rhwng Tachwedd 2014 a Chwefror 2015! Mae cyfle cyn hynny i'r gynulleidfa ddyblu casgliad y plant drwy gyfrannu i'r bocsys o dro i dro!

Hwyl a Sbri - Diolchgarwch

5ed Hydref 2014 - cynhaliwyd gwasanaeth Diolchgarwch ar gyfer y gymuned. Cafwyd rhannau gan blant Clwb Hwyl a Sbri, dangoswyd ffilm Ruth a Naomi wnaed gyda'r Clwb Cartwns.  Roedd cyfle hefyd nid yn unig i gyfrannu i'r casgliad arferol oedd yn mynd tuag at Banc Bwyd Pwllheli, ond hefyd i gyfrannu eitem o fwyd ar gyfer y Banc Bwyd.  Aethpwyd a dau lond bocs o nwyddau i Pwllheli a chasgliad a dros £40.  Cafwyd paned yn dilyn yr oedfa a chyfle i gymdeithasu.

PERERINDOD i Trawsfynydd

6ed Gorffennaf 2014 - estynwyd gwahoddiad i ffrindiau Maesyneuadd ymuno gyda'n cyfeillion o Eglwys Noddfa Caernarfon i fynd am drip i Trawsfynydd.  Cawsom ymweld a'r Ysgwrn a chael hanes a gweld y 'gadair ddu' yng nghartre Hedd Wyn.  Aethom ymlaen i gael picnic yn y sied a mwynhau golygreydd godidog o'r ardal, cyn cael te, oedfa a cyfle i chwarae ym Mhlas y Brenin.  Diolch i Noddfa am drefnu diwrnod diddorol iawn.


CLWB CARTWNS

22ain Mehefin 2014 - dechreuwyd heddiw ar ein cartwn nesa sef hanes Ruth a Naomi.  Mae'n cymeriadau wedi eu gwneud o begiau, mae'n cefndiroedd yn cynnwys tywod ac mae hanes Ruth yn cael ei adrodd gan Naomi.  Rydym felly wedi ysgrifennu llythyr yn gofyn am help aelod o'r capel i adrodd y stori i ni, ac mae Beryl Griffiths wedi cytuno i wneud hynny!
Byddwn yn adrodd yr hanes a dangos y ffilm fer yn ein gwasanaeth Diolchgarwch eleni.