Tuesday, 29 September 2009

GWYL PIN DWR 2009

Cynhaliwyd Gwyl Pin Dwr dros penwythnos 25-27 Medi. Cafwyd eleni weithgareddau gwahanol a dipyn o hwyl eu canlyn. Nos Wener cafwyd cwis mapiau dan ofal Chris Evans siop Sbardun Pwllheli - daeth pawb o'r 5 tim yn ol i'r man cychwyn ond nid pob tim oedd wedi darganfod yr holl atebion!! Noson hwyliog iawn.
Prynhawn dydd Sadwrn cafwyd prynhawn o weithgareddau yn y Ganolfan gyda rhywbeth at ddant pawb. Trawsffurfiwyd y Ganolfan yn gaffi gyda lluniaeth ardderchog! Roedd Hazel Carpenter wrth law i annog pawb i gyfrannu i ddarlun mawr o'r cread, fydd wedi ei gwblhau yn cael ei arddangos yn Festri Maesyneuadd. I'r plant bach, roedd Margaret Wyn Ellis yn cynnal stori a chan tra roedd Rachel a John o Trobwynt yn cynnal gweithgaredd gyda'r plant hyn. Roedd y stondinau yn brysur iawn.
Cafwyd canlyniad y gystadleuaeth Ffotograffi: dan 12 oed Non Roberts, 12-18 oed, Nia Thomas ac yn adran yr oedolion: 1 Emlyn Cullen, 2 Gerallt Hughes, 3 Meilir Thomas.
Roedd pawb wedi edrych ymlaen at Ras Pin Dwr! Er na ddaeth oedolion i gystadlu eleni roedd y plant yn frwdfrydig iawn. Yn yr oedran uwchradd Rhiannon Thomas oedd yn fuddugol ac yn yr oedran cynradd Sion Hari Eccles. Rhoddwyd gwobr arbennig hefyd i Alaw Roberts am mai hi oedd y cystadleuydd ieuengaf i gwblhau'r ras heb stopio! I gloi y prynhawn cafwyd cwmni a cherddoriaeth Ryan Kift.
Nos Sul yn y Festri cafwyd gwasanaeth i Ddathlu'r Cread gan fynd a ni allan i'r gofod cyn dod nol i'r ddaear gyda lluniau a darlleniadau gan Clwb Chware Teg! Wedi'r gwasanaeth cafwyd sgwrs ddifyr iawn gan Falmai Matulla am ei gwaith yn gwarchod tylluanod ac yn modrwyo adar yn ardal Llyn. Noson ddifyr iawn i gloi Gwyl Pin Dwr 2009.

Monday, 14 September 2009

BRECWAST CYNNAR
Bore dydd Sadwrn 12fed Medi cynhaliwyd Brecwast Cynnar yn Y Gorlan i gefnogi taith gerdded go arbennig. Roedd John Roberts ac Anna Jane yn cerdded 60 milltir mewn 30 awr er budd Cymorth Cristnogol. Taith o Benmon Ynys Mon i Aberdaron yn Llyn. Roedd Emlyn hefyd yn ymuno gyda nhw o Drefor i Aberdaron. Llwyddwyd i godi £76 rhwng y brecwast ac Aberdaron!

Llongyfarchiadau mawr iddynt am eu camp! Fel y gwelwch chi, mae Emlyn yn credu'n gryf bod ymestyn y coesau yn help mawr ar daith gerdded!

Thursday, 10 September 2009

GWYL PIN DWR 2009

Cofiwch am GWYL PIN DWR 25-27 Medi 2009
Penwythnos o weithgareddau ar gyfer y teulu
Nos Wener - Cwis Mapiau
Prynhawn Sadwrn - gweithgareddau yn y Ganolfan a cherddoriaeth gan Ryan Kift
Nos Sul - oedfa Dathlu'r Cread
Dewch yn llu!

CLWB GWAU

Mae'r Clwb Gwau wedi ail-gychwyn mis Medi 2009 ac mae'n mynd o nerth i nerth. Croesawyd disgyblion newydd o Ysgol yr Eifl atom dydd Llun 7fed. Mae Morgan, Jamie, Gwenno a Natalie wedi dechrau gwau cosy i ddal ffon symudol. Os oes gan rhywun awydd ymuno gyda ni yna mae croeso i chi wneud hynny - neu wau adref - neu os oes gennych chi wlan yn y ty nad ydych yn debygol o'i ddefnyddio eto, yna bydd Clwb Gwau Trefor yn falch iawn ohonno.