Monday, 27 October 2008

DIWRNOD ADAR - CLWB HWYL A SBRI
Trefnwyd Clwb Hwyl a Sbri lliwgar a bywiog iawn yn ystod Hanner Tymor eleni! Roeddem yn dysgu am adar o bob lliw a llun, adar lleol, adar sydd yn symud i wledydd cynhesach dros y gaeaf ac adar sydd yn hela yn y nos! Diolch i Gwen o'r RSPB am ddysgu enwau, lliwiau a chân yr adar i ni ac i Jenny am ddysgu ni sut i wneud bwyd ar gyfer yr adar yn yr ardd. Roedd pawb yn gwybod enwau'r adar yn yr ardd ac yn adnabod eu cân. DA IAWN CHI!!

Mae'r Arglwydd yn cofio y dryw yn y drain
Ei lygad sy'n gwylio y wennol a'r brain
Nid oes un aderyn yn dioddef un cam
Na'r gwcw na bronfraith na robin goch gam.

Mae'n cofio'n garedig am adar y to
Caiff pob titw bychan ei fwyd yn ei dro
Ehedydd y mynydd a gwylan y môr
Sy'n derbyn eu cinio o ddwylo yr Iôr.

PARATOI AR GYFER Y NADOLIG!
Dyma rai o aelodau Clwb Hwyl a Sbri yn gosod pwyth mewn llun defnydd o olygfa'r geni. Mae hwn yn brosiect Clwb Hwyl a Sbri, Clwb Chware Teg a'r Clwb Gwau! Diolch i Margaret Elis am y syniad i roi marc pawb ar y Nadolig yn Nhrefor!

Sunday, 26 October 2008

HYSBYSEB

I'R GALON
Mae perfformiad Clwb Chware Teg! bron yn barod! Cafwyd ymarfer llawn nos Fercher 22ain ac mae un arall cyn y perfformiad. Mae digon o waith trefnu eto i'w wneud ond mae'n edrych fel perfformiad i'w gofio!


Monday, 20 October 2008

CLWB CHWARE TEG (10)


Parhau i weithio ar sgrin ein perfformiad dydd Sul gyda Tess Ubranska. Gwaith ffantastig DA IAWN CHI!

PROSIECT CLWB CHWARE TEG (9)Mae'r ymarferion yn parhau a'r criw wedi bod yn ffyddlion iawn i gydweithio gyda Gwen Lasarus ar yr ochr artistig, Tess Ubranska ar yr ochr gelfyddydol a Nerys Griffith ar yr ochr gerddorol. Canolbwyntiwyd yr wythnos yma ar y gerddoriaeth i gloi'r perfformiad.

Sunday, 12 October 2008

PROSIECT CLWB CHWARE TEG (8)


Mae'n amser paratoi'r set ar gyfer y sioe, a daeth Tes Ubranska a Darren atom i ddechrau gweithio ar y sgrin gefndir i'r sioe. Llwyddwyd i wneud gwaith anhygoel o gelfydd yn y sesiwn cyntaf a chyffrous iawn fydd ei gwblhau a'i osod yn ei le ymhen yr wythnos. Braf oedd gweld pawb o'r gymdeithas yn rhoi eu marc ar y gwaith gyda brwsh! DA IAWN!

ACHUB Y PLANT yn Nhrefor!Trefnwyd cyfle drwy'r Clwb Chware Teg! i gyflwyno hetiau babis i fudiad Achub y Plant. Roedd Achub y Plant wedi bod yn cydweithio gyda Clwb Chware Teg! ar wefan arbennig yn edrych ar fywyd plant a phobl ifanc yn Kroo Bay Sierra Leone. O'r ymweliad hwn deilliodd y syniad i gefnogi ymgyrch Achub y Plant i waeu hetiau i arbed bywydau babis mewn gwledydd tlawd. Cytunodd y Clwb Gwau i gefnogi'r ymgyrch a llwyddwyd i waeu 785 o hetiau. Croesawyd ffrindiau o'r Bala, Y Ffôr a Rhuthun gyda'u hetiau nhw a cyflwynodd Clwb Hwyl a Sbri siec o £60 i'r mudiad yn dilyn noson Cic am Gôl! Derbyniodd Eurgain Hâf yr hetiau ar ran Achub y Plant gan egluro sut mae het wlân syml yn medru arbed bywyd babi newydd mewn gwledydd tlawd. DIOLCH YN FAWR IAWN I BAWB AM EU GWAITH ARBENNIG!

Thursday, 9 October 2008

PROSIECT CLWB CHWARE TEG (7)Wythnos saith ac mae'r perfformiad yn siapio! Gweithio ar y diweddglo a'r gerddoriaeth wythnos yma.

Friday, 3 October 2008

BORE COFFI MACMILLAN

Diolch i bawb am gefnogi'r Bore Coffi er budd Gofal Macmillan. Llwyddwyd i godi £45

Wednesday, 1 October 2008

PROSIECT CLWB CHWARE TEG! (6)Mae wedi bod yn ddiddorol gweithio ar y darn yma o waith sydd yn cyflwyno bwlio. Mae'n son am ferch sy'n cael ei bwlio. Mae'r cwbl yn dechrau pan mae hi'n derbyn neges destyn gan ei chariad, fel joc, ond mae'r neges yn un annifyr.

Tomos Huw