Wednesday, 18 December 2013

HWYL A SBRI

15fed Rhagfyr 13 - daeth nifer fawr i'r oedfa Nadolig dan ofal Parchg Angharad Roberts bore dydd Sul.  Roedd nifer dda o'r plant yn cymryd rhan ar ddechrau'r oedfa gan adrodd i ni hanes Waleed, 13eg oed o Balesteina gafodd offer clyw gan feddygon Hawliau Dynol Israel a Palesteina.  Roedd y rhodd yma yn cadarnhau i deulu Waleed bod gobaith am heddwch.  Cafwyd bwyd parti i ddilyn ac fe ddaeth Sion Corn heibio!

CYMDEITHAS YR EIFL

12fed Rhagfyr 13 - llond ystafell o aelodau Cymdeithas yr Eifl yn mwynhau cinio Nadiolig yn y Celf yng Nghaernarfon!

Thursday, 12 December 2013

CLWB CHWARE TEG!

11eg Rhagfyr 13 - wedi i ni gadarnhau trefniadau'r daith gerdded cawsom gyfle i gofio Nelson Mandela, ei waith a'i ddatganiadau ar gyfer pobl ifanc, cenhedlaeth ein dyfodol.  Bu i ni gymharu rhain gyda datganiadau a lluniau gan Oxfam a dewis ein hoff rai e.e.
Peidiwch ag ofni bod yn chi eich hun gan fod y gwreiddiol yn llawer mwy gwerthfawr na chopi!
Gyda phob diwrnod newydd mae popeth yn bosibl eto!
Siapiwch eich byd, neu bydd rhywun arall yn gwneud!
Gorffenwyd gyda gem Feiblaidd Sticky Situations.Sunday, 8 December 2013

HWYL A SBRI yr Ysgol Sul

8fed Rhagfyr 13 - bu ymarfer ar gyfer darn dechreuol yr oedfa Nadolig wythnos nesa a chael darfod ein crysau-t. Bydd golygfa ardderchog o grysau-t Nadolig wythnos nesa!  Mae'r plant bach yn lliwio'n daclus iawn a dyma rai o'r lluniau yn dangos darlun o'r stabl ym Methlehem.Saturday, 7 December 2013

CLWB CARTWNS

6ed Rhagfyr 13 - dyma ni wedi cychwyn ar ein dehongliad ni o hanes Y Creu.  Byddwn yn mynd drwy'r sotiau o'r Beibl yn eu tro!  Cawn gyfle i arddangos ein gwaith yn y Flwyddyn Newydd.

CLWB CHWARE TEG!

4ydd Rhagfyr 13 - Sut ydych chi'n dewis eich ffrindiau? Dyma fu'r sylw heno ac fe ddysgom hefyd am y ffordd dewisiodd Iesu ei ffrindiau - pobl gyffredin fel ni oedd y disgyblion.  Doedd Iesu ddim yn dewis neb a sgiliau arbennig, doedd dim rhaid bod yn enwog nac y person gorau.  Mae'n caru pawb.  Dyma'n murlun ffrindiau ac ar y pysgod mae gweddiau i ddiolch am ein ffrindiau.

Sunday, 1 December 2013

OEDFA DYDD RHYNGWLADOL AIDS

1af Rhagfyr 2013 - cyfle i gofio heddiw am y rhai sydd yn byw gyda HIV mewn cymunedau dros y byd.  Yn yr oedfa mae cyfle i weddio, a chlywed hanes rhai o'r bobl ddewr hyn sydd yn byw mewn cymdeithas rhagfarnllyd yn eu herbyn.  Mae gan Gymru ystadegau uchel mewn achosion o HIV ac mae'r casgliad heno o £25.00 yn mynd i Body Positive.  Mae gan Body Positive ganolfannau cymorth dros Brydain yn cynnwys Gogledd Cymru.

CLWB HWYL A SBRI

1af Rhagfyr 2013 - cawsom gyfle heddiw i ddechrau addurno ein crysau-T ac i gael stori'r geni ar ffurf pass the parcel. Caio oedd yn ffodus i agor y parsel ola a chael bar o siocled!  Mae'r crysau-T yn edrych yn smart iawn a cewch weld y plant yn eu gwisgo bore Sul 15fed Rhagfyr pan fydda nhw'n cael Oedfa Nadolig a pharti bach i ddilyn!

CLWB CHWARE TEG!

27ain Tachwedd 2013 heno cawsom wybod am bedwar o fobl ifanc sydd yn wynebu cyfnodau hir mewn carchardai yn Cambodia, Ethiopia a Tunisia, neu sydd yn byw mewn ofn mewn pentref gwledig yn Brasil.  A hynny oherwydd iddyn nhw sefyll dros hawliau pawb arall yn eu cymunedau, a phrotestio'n heddychlon yn erbyn eu llywodraethau.  Mae'r wybodaeth i gyd ar gael ar ein cyfer gan Amnest Rhyngwladol gyda syniadau ar gyfer anfon lluniau a negeseuon iddyn nhw gan bobl ifanc fel ni i'w ysbrydoli, i godi eu calonnau ac i ddweud ein bod yn gweddio drostyn nhw.  Dyma waith Clwb Chware Teg! fydd yn cael ei anfon i Amnest Rhyngwladol y Nadolig hwn.