Sunday, 5 March 2017

5 Mawrth 2017 - Hwyl a Sbri Ysgol Sul

Dyma'n disgyblion yn barod at gyfer ein hoedfa deulu Mawrth 19: Seimon Pedr; Andreas; Iafo; Ioan; Philip; Bartholomeus; Mathew; Thomas; Iago; Simon y Selot; Jwdas a Jwdas Iscariot.  Cawsom gyfle i edrych at y llun yma o'r Pilipinas gan edrych at ddwy ochr I fywyd y wlad - y llawnder a'r tlodi.  Cafwyd sylwadau ardderchog gan y plant am rhannu, bod yn gyfartal a meddwl am bobl eraill yn ein gweddiau.

3 Mawrth 2017 - Cyfarfod Chwiorydd Byd-Eang

Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig wedi ei gyflwyno gan ferched Y Pilipinas.


19 Chwefror 2017 - Hwyl a Sbri Ysgol Sul

Heddiw cawsom hanes Iesu Grist yn galw disgybl arall sef Mathew, y casglwr trethi.  Ail-grewyd hanes Mathew gyda'r teganau.

5ed Chwefror 2017 - Hwyl a Sbri Ysgol Sul

Hanes Iesu yn dewis y pedwar disgybl oedd yn bysgotwyr: Iago, Ioan, Andreas a Seimon. Adnod TYRD DILYN FI.


Saturday, 14 May 2016

Hwyl a Sbri Wythnos Cymorth Cristnogol

8fed Mai 2016 - thema Wythnos Cymorth Cristnogol yw car pob cymydog. Cawsom gyfle felly i atgoffa ein hunain o stori'r Samariad Trugarog. Roedd digon o hwyl i gael wedyn yn creu prygenfa ar gyfer ein arddangosfa.  Ar Sul 22ain byddwn yn cynnal Brecwast Bangladesh am 10.00 ac yn dangos ffilm fer am blant yn derbyn cymorth gan Cymorth Cristnogol yn Bangladesh.  Cofiwch adael i Llinos wybod
 os mai bap sosej fyddwch angen neu un bacwn!

Hwyl a Sbri Cymorth Cristnogol

1af Mai 2016 - Rydym am ddilyn adnoddau Cymorth Cristnogol ar gyfer y tri Sul nesa.  Pobl sydd yn byw ar lannau'r afon Brahamputra yn Bangladesh yw ffocws yr Wythnos eleni.  Mae'r glannau'n gorlifo ac yn dinistrio bywydau'r bobl.  Mae Cymorth Cristnogol yn helpu'r bobl drwy godi eu tai au codi i mewn i'r tir. Mae teuluoedd yn cael buwch, geifr, ieir, hwyiaid a hadau i blannu llysiau maethlon. Mae teuluoedd hefyd yn cael pryfaidgenwair, er mwyn ffrwythloni'r tir!  Wyddoch chi bod prygenwair yn medru byw i fod yn 10 oed!
Bu barddoni yn yr Ysgol Sul heddiw a dyma rai o'r gweddiau byddwn yn addurno'n murulun:

Diolch am y Duw byw.
Diolch am y bwyd o'r rhwyd.
Diolch am bobl yn tyfu a ffynnu.
Codi pobl o dlodi mae pry y ty!

Friday, 11 March 2016

Oedfa Sul y Mamau


6ed Mawrth 2016 - cynhaliwyd oedfa Sul y Mamau a braf oedd gweld festri lawn.  Cafwyd canu emynau, darlleniad o ddisgrifiad Duw o gariad allan o lyfr Corinthiaid; dangoswyd ffilm Hwyl a Sbri gyda gair gan Angharad Roberts.  Diweddwyd gyda paned a chacennau i bawb.