Wednesday, 17 July 2013

CLWB GWAU

15fed Gorffennaf 2013 - dyma ddiwrnod braf i fynd am ein te blynyddol a mwynhau ein hunain unwaith eto yn Taro Deg.  Bydd y Clwb Gwau yn ail ddechrau ym mis Medi felly mwynhewch eich seibiant dros yr haf.

Sunday, 14 July 2013

HWYL A SBRI

15 Gorffennaf 2013 - cawsom wneud gwahanol weithgareddau bore heddiw i gefnogi pump elusen.  Mae teulu un o'r plant yn gwneud taith feics noddedig, felly dyma'n cyfle ni i gefnogi hefyd.  Llyfrau oedd thema'r bore a cawsom hanes Mari Jones a'i Beibl.  Hefyd daeth Angharad a gwahanol Feiblau mewn ieithoedd eraill i ni weld - Ffrangeg, Sbaeneg, Groeg, Indiaidd a Hebraeg.  Rhwng gweithgareddau roedd cartwns Tom a Jerry ac roedd pawb wedi dod a bocs bwyd i ginio.  Ar ol cinio cawsom greu Elfed yr eliffant allan o hen botel laeth.  Cyn mynd adre roedd digon o amser i lunio bag cymorth ar gyfer uned Cymorth Cristnogol yn yr Eisteddfod - bagiau llawn bwyd, pobl i helpu, peli, gwartheg, gwydd ac ati.  Diolch i bawb am gefnogi fe welwn ni chi gyd ym mis Medi.

Friday, 5 July 2013

BORE COFFI

4ydd Gorffennaf 2013 - cafwyd Bore Coffi diddorol a dymunol iawn yng nghwmni disgyblion yr ysgol heddiw.  Roedd y gynulleidfa wrth eu bodd gyda chyflwyniad y plant ar wahaniaethau rhwng pentref Trefor a thre Caernarfon.  Braf oedd cael gwrando ar fedli o ganeuon traddodiadol yn ymwneud a glan mor a hwylio!
Da iawn chi.  Rhoed gair i'r plant gan Angharad Roberts wrth i ni ffarwelio gyda disgyblion Blwyddyn 6 yn y Bore Coffi cymunedol.

CLWB GWAU

1af Gorffennaf 2013 - cynhaliwyd y Clwb Gwau olaf cyn ein seibiant dros yr haf.  Croesawyd disgyblion Blwyddyn 6 atom er mwyn cal dymunno'n dda iddyn nhw yn Ysgol Glan y Mor ym mis Medi.  Bydd ein cyfarfod nesaf prynhawn dydd Llun 15fed Gorffennaf pan gawn de prynhawn yn Taro Deg.  Cysyllwch a Llinos os hoffech ymuno gyda ni.