Thursday, 25 November 2010

CLWB CHWARE TEG!
Heno roeddem yn edrych ar beth sydd yn gwneud cymeriad da - a beth mae'r Beibl yn ddysgu i ni am gymeriad da. Daeth Tess atom i wneud gwaith celf. Dyma banel yn dehongli teimladau pawb heno! Gewch chi ddyfalu pwy yw pwy!

Monday, 22 November 2010

OPERATION CHRISTMAS CHILD

Eleni aeth 73 o focsys o Drefor i'r Ucraen. Diolch i bawb am gyfrannu bocs neu am gyfraniad ariannol.

Friday, 19 November 2010

CLWB CHWARE TEG!


Nos Iau 18fed cawsom Noson Harddwch. Roedd pawb yn cael triniaeth gwallt, ewinedd neu golur gan aelodau'r clwb. Roedd yn noson hamddenol iawn ac fe gawsom gyfle i greu 'llyfr bach ffrindiau' Clwb Chware Teg! sydd yn llawn o adnodau o'r Beibl sy'n ein dysgu nad nid steil gwallt, mwclis a cholur sydd yn bwysig, ond sut gymeriad ydyn ni, a sut ydym yn ymddwyn tuag at ein gilydd.

HWYL A SBRI

Nos Fercher 17eg cawsom gychwyn ar daith y Nadolig gan gael hanes Gwr y Llety. Cafodd Mair a Joseff groeso gan Wr y Llety. Er mwyn rhoi croeso i bawb sydd yn dod i'r festri, sef llety Hwyl a Sbri, rydym wedi gwneud ffram lluniau a gosod ein lluniau ar y wal mewn galeri.

Friday, 12 November 2010

COR NADOLIG TREFOR

Mae'r ymarferion wedi cychwyn - Festri Maesyneuadd bob nos Iau am 7.30. Cyfle i ddysgu caneuon newydd ar gyfer Gwasanaeth Nadolig.

CLWB CHWARE TEG!


Agorwyd tymor Clwb chware Teg! gyda noson gwneud pizzas. Roedd yn braf iawn cael ail-gwrdd eto ar ol yr haf. Nid yw'n rhy hwyr i ymuno - felly tyrd draw bob nos Iau rhwng 6 a 7 o'r gloch.

Thursday, 11 November 2010

CLWB HWYL A SBRI


Nos Fercher 10fed Tachwedd cawsom stori Iesu a'r Pysgotwyr. Yn dilyn y stori cawsom gwmni Danny a Cian i son wrthym am y pysgod mae Danny yn bysgota yn y mor yn Nhrefor. Daeth a dwy gawell i ddangos i ni - un i ddal cimwch a'r llall i ddal corgimychiaid. Daeth a gwialen bysgota a nifer fawr o luniau pysgod.

Friday, 5 November 2010

CLWB HWYL A SBRI

Nos Fercher Tachwedd 3ydd cawsom stori Jona. Roedd nifer fawr o blant yn y Clwb felly roedd yna ddigon o ddwylo i helpu rhwygo papur a gludo! Dyma'r morfil lyncodd Jona a'i achub o'r mor cyn ei ddychwelyd i dir sych a'r y traeth.

CLWB GWAU

Diolch am holl waith caled yr aelodau, mae yna bellach ddau lwyth o eitemau ar gyfer SCBU GlanClwyd ac Ysbyty Gwynedd yn barod i'w dosbarthu cyn y Nadolig. Hefyd mae blancedi glin ar gyfer Bryn Meddyg, Bryn Beryl a Penrhos.

Monday, 1 November 2010

HYSBYSEB

Gwahoddiad
Cyfle i ganu mewn côr ar gyfer Nadolig 2010
COR TREFOR
Cyfle i gymdeithasu a dysgu gyda’n gilydd
Profiad neu ddim – cewch ddigon o hwyl yn dysgu!

Ymarferion ar nos Iau am 7.30 yn Festri Maesyneuadd

Tachwedd 11
Tachwedd 18
Tachwedd 25
Rhagfyr 2
Rhagfyr 9
Rhagfyr 16

Croeso cynnes i bawb o bob oed - plant, pobl ifanc ac oedolion!

Arweinydd: Dafydd Roberts Llithfaen
Enwau i Llinos os gwelwch yn dda, neu dewch draw i’r ymarfer cyntaf!

OEDFA DIOLCHGARWCH - CAWL A MAWL

Nos Sul 31 Hydref cynhaliwyd Oedfa Diolchgarwch gan fwynhau cawl blasus a chymdeithasu cyn mynd am adre. Diolch i bawb am gyfrannu at yr Oedfa arbennig. Gwasanaeth o ddarlleniadau, gweddiau ac emynau gafwyd ac roedd y darlleniadau fel a ganlyn:
Salm 65
Salm 100
Salm 104: 1-4 10-15
Actau 17: 22-31