Sunday, 24 November 2013

HWYL A SBRI

24ain Tachwedd 2013 - daeth criw da ynghyd heddiw ar gyfer ein sesiwn cyntaf o waith yn arwain at ein gwasanaeth Nadolig.  Cawsom gyfle i gwrdd a Waleed sydd yn byw ym Mhalesteina.  Roedd Waleed yn fyddar cyn iddo gael offer clyw arbennig.  Mae wedi cael offer clyw gan bartneriaid Cymorth Cristnogol sydd yn Isreiliaid ac yn Balesteiniaid, ac mae Waleed bellach yn deall nad dim ond milwyr sydd gan Israel, ond pobl sydd fel fo gyda'r GOBAITH un diwrnod o weld HEDDWCH a LLAWENYDD yn ei wlad. Dangosodd Duw ei GARIAD i'r byd trwy eni Iesu Grist. Be fyddech chi yn roi ym mhob bocs?


Tuesday, 19 November 2013

OPERATION CHRISTMAS CHILD

16eg Tachwedd 2013 - er bod llai o focsys anrhegion na'r arfer, fe ddaeth y fan i'w casglu'n ddiolchgar, fel yr arfer.  Diolch i bawb am gyfrannu tuag at wneud Nadolig plentyn bach mewn gwlad anodd yn un mwy llawen.

Wednesday, 13 November 2013

CLWB CHWARE TEG!

13eg Tachwedd 2013 - croesawyd pawb i Glwb cynta'r tymor a braf oedd gweld wyth wedi troi allan ar noson oer a gwlyb!  Meddwl am syniadau ar gyfer llenwi'r rhaglen bur' criw.  Hefyd meddwl a ffyrdd gwreiddiol o godi arian ar gyfer Apel y Pilipinas.  Penderfynnwyd gwneud taith gerdded o Drefor i Clynnog Fawr yn ein pyjamas!!! Bu'r criw hefyd yn llunio lluniau cyfarch i anfon at Garcharorion Cydwybod dethol o restr Amnest Rhyngwladol eleni.  Byddwn yn cyflwyno'r lluniau yn yr oedfa Garcharorion nos Sul 17 Tachwedd.
HWYL A SBRI

10fed Tachwedd 2013 - ar ol tymor o waith beth well na trip.  Dyma ni ar y Trip Ysgol Sul yn cael hwyl yn Glasfryn.  Cawsom Fowlio Deg, chwarae yn yr ardal feddal a wedyn cael cinio.  Bydd Clwb Hwyl a Sbri yn ailddechrau dydd Sul 24ain Tachwedd pan fyddwn yn dechrau ar waith ar gyfer yr Oedfa Nadolig.

Sunday, 3 November 2013

HWYL A SBRI

3ydd Tachwedd 2013 - heddiw wedi i ni ymarfer dros bedair wythnos cynhaliwyd ein Oedfa Deulu ar y thema pysgod.  Roeddem wedi astudio stori Iesu yn galw ei ddisgyblion cyntaf dros y bedair wythnos diwethaf.  Roedd y capel yn llawn iawn a pawb wedi mwynhau ein canu ein drama a'n gwasanaeth.  Cyn i pawb fynd adre cafwyd paned a chacen a chyfle i'r plant liwio llun o'r stori.  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr ar gyfer trip Ysgol Sul dydd Sul nesa i Glasfryn i fowlio deg a chael cinio. Diolch i'r holl deuluoedd am y cacennau blasus!