Sunday, 25 July 2010

DATHLIADAU!


Nos Sul Gorffennaf 25ain roedd yna lawer i'w ddathlu yn yr Oedfa. Roedd y gegin newydd yn barod ac ar ei newydd wedd. Da oedd hynny gan ein bod am gael lluniaeth ysgafn ar ddiwedd yr Oedfa heno. Y Parch Alan John oedd yn pregethu a hynny wrth iddo ddathlu 50 mlynedd yn y weinidogaeth. Bu yma yn Nhrefor rhwng 1966 a 1969. Cyflwynwyd iddo waith pwyth arbennig iawn gan Margaret Wyn Ellis. Hefyd cafwyd cyfle i ddathlu penblwydd Mr Huw Humphreys yn 90 oed! Llongyfarchiadau a phenblwydd hapus!

Friday, 23 July 2010

CLWB HWYL A SBRI


Llongyfarchiadau i Clwb Hwyl a Sbri am dderbyn tystysgrif Gwobr Rhagoriaeth. Derbyniwyd hon gan BTCV Cymru yn dilyn gweithgareddau yn gwneud bwyd adar ac yn dysgu am yr adar lleol yn ein gerddi.

Friday, 16 July 2010

LLEWOD YN Y 'STEDDFOD


Do fe aeth y llewod i Undeb yr Annibynwyr yng Nghaerfyrddin a chael canmoliaeth fawr, ond yn anffodus eleni nid oedd y murlun yn dod ir brig yng nghystadleuaeth Cwpan Denman. Er hynny, mae'r llewod wedi cael gwahoddiad i'r Eisteddfod Genedlaethol! Felly, os ydych chi'n mynd i'r Eisteddfod eleni cofiwch alw ym mhabell yr Annibynwyr i'w gweld!

Wednesday, 7 July 2010

CIC AM GOL!
Nos Fawrth 6ed Gorffennaf cynhaliwyd Cic am Gol - noson Clwb Chware Teg! ar gyfer Cymorth Cristnogol. Roedd y plant yn cael hyfforddiant pel-droed gan Alaw Japheth, ac er i'r tywydd braf gilio roedd pawb yn frwd iawn i barhau! Yn dilyn toriad am ddiod a chacen cafwyd Cic am Gol gyda Morgan Jones yn golgeidwad. Sion Hari oedd y sgoriwr eleni ac yn enill Cwpan Sgorio. Llongyfarchiadau i Sion a diolch i bawb fu draw yn y Ganolfan yn cefnogi. Codwyd £30 ar ran Clwb Chware Teg tuag at brosiectau cymodi drwy chwaraeon, Cymorth Cristnogol.

Monday, 5 July 2010

CLWB GWAU

Daeth tymor y Clwb Gwau i ben heddiw (5ed Gorffennaf). Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu gwlan a gweill ar gyfer y Clwb. Roedd yn bryd ffarwelio a disgyblion Blwyddyn 6 hefyd, sydd yn gadael Ysgol yr Eifl am Ysgol Glan y Mor ym mis Medi.

PEDAL


Nos Lun 5ed Gorffennaf cafwyd gwers bwysig iawn gan Adam ar feicio'n ofalus drwy'r pentref. Roedd y daith o amgylch y pentref yn cychwyn o iard yr Ysgol ac yn mynd allan i'r ffordd sy'n arwain i ganol y pentref. Yna ymlaen at y Ganolfan i lawr at y mor ac yn ol i'r pentref i fyny Ffordd yr Eifl. Roedd rhaid trafod rheolau'r ffordd fawr wrth pob cyffordd brysur a dysgu arwyddo yn gywir wrth fynd ar y daith. Edrychwn ymlaen at wyliau'r haf pan gawn gyfle i feicio Lon Eifion a chael picnic!

Friday, 2 July 2010

BORE COFFI

Fore Dydd Iau, 1af Gorffennaf, cynhaliwyd Bore Coffi yn Ysgol yr Eifl ac roedd y lle yn llawn. Cafwyd eitemau gan y plant yn son am yr hyn roeddynt wedi ei wneud yn ystod y flwyddyn gyda slideshow yn dangos lluniau o'u gweithgareddau. Ar ddiwedd cyflwyniad y plant, cyflwynodd Mr Larsen eiriadur a chopi o lyfr Geraint Jones, Yr Hen Sgwl, i blant Blwyddyn Chwech i ddymuno'n dda iddynt ar ddiwedd eu cyfnod yn Ysgol yr Eifl.


Yna, dadorchuddiwyd murlun a wnaeth y plant gyda'r artist Cefyn Burgess. Roedd y murlun yn cynnwys lluniau o eglwys a thri chapel Trefor a syfrdanwyd pawb gan ei safon uchel.

Bu'r bore yn llwyddiant mawr a llwyddwyd i godi £35 ychwanegol tuag at elusen ddewisiedig Ysgol yr Eifl, sef CLIC (Cancer and Leukemia in Children).

POB HWYL I'R LLEWOD!
Pob lwc i'r collage y bu Clwb Hwyl a Sbri yn gweithio arno oedd yn dangos Daniel yn Ffau'r Llewod. Bydd y collage yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth gan Undeb yr Annibynwyr wythnos nesa.

PERERINDOD
Bydd Pererindod i ardal Pen Llyn gan gynnwys ymweliad ag Eglwys Penllech (i'w gweld yn y llun) ddydd Sul yr 8fed o Awst. Manylion pellach i ddilyn.CLWB GWAU

Mae'r Clwb Gwau yn dal wrthi'n brysur a dywedodd Ysbyty Gwynedd eu bod yn dibynnu ar Drefor am gyflenwad o ddillad ar gyfer babanod oedd yn cael eu geni cyn amser, ac mae cartrefi henoedd yr ardal yn ddiolchgar iawn am flancedi penglin lliwgar.
Os oes gennych awydd helpu, dewch i Maesyneuadd am 2 o'r gloch unrhyw ddydd Llun cyntaf y mis ac ymuno â ni.
Rydym wrth ein bodd yn cael cwmpeini Blwyddyn 6, ac yn ymfalchio bod eu gwau yn gwella'n enbyd rhwng Mis Medi a Mis Mehefin bob blwyddyn. Daliwch ati wedi cyrraedd Glan y Môr!