Thursday, 16 November 2017

Ysgol Sul Maesyneuadd - Sul y Cofio

12fed Tachwedd 2017 - Stori Esther gawsom heddiw gyda dosbarth yr oedolion yn actio'r stori wrth iddi gael ei hadrodd.  Roedd Ahasfferus, Esther, Mordecai a Haman yn fyw yn y festri!  Bu cyfle hefyd i wneud coron ac i greu pabi coch a pabi heddwch gwyn.
Friday, 3 November 2017

Ysgol Sul Maesyneuadd - Arwyr y Beibl

29ain Hydref 2017 - Jona
Stori boblogaidd gan y plant heddiw, sef hanes Jona ym mol y pysgodyn mawr.  Ar ol gwrando ar yr hanes, cawsom yr hanes eto mewn can hwyliog a gweithgareddau amrywiol.  Dyma gardiau Ieuan, Deio, Meinir ac Aila - da iawn chi am ddyfalbarhau i lenwi'r llinellau. Dyma bysgodyn mawr Meinir ac Aila, wedi taflu Jona ar y traeth!


Monday, 23 October 2017

Ysgol Sul Maesyneuadd - Daniel yn ffau'r llewod!

22ain Hydref 2017 - hanes Daniel gawsom heddiw. Hanes Duw yn edrych ar ein holau pan fyddwn mewn ofn neu'n bryderus mewn sefyllfa anodd.  Bu'r ddau ddosbarth yn edrych ar hanes Daniel yn cael ei arbed oddi wrth y llewod, gan iddo weddio ar Dduw.  Dyma lewod y dosbarth hyn a gem llew y dosbarth iau.Sunday, 15 October 2017

Ysgol Sul Maesyneuadd - Arwyr y Beibl

15fed Hydref 2017 - hanes Samuel gawsom heddiw yn gweithio yn y Deml yn helpu Eli.  Mae stori Samuel yn ein dysgu i wrando ar Dduw, drwy ddarllen y Beibl, gweddio a gwrando ar y bobl sydd yn ein harwain o ddydd i ddydd. Roedd y tywydd yn ddigon cynnes i eistedd allan am gyfnod yn gwrando ar synau Trefor - clywyd swn y gwynt a swn adar.  Bu'r dosbarth lleiaf yn trafod teulu a dyma gem setiau:
 Setiau o bethau

 Set naturiol a set wedi ei greu gan ddyn

  Setiau mewn lliwiau

  Setiau yn perthyn i'w gilydd

Ysgol Sul Maesyneuadd - Arwyr y Beibl

8fed Hydref 2017 - cawsom hanes Dafydd yn gorchfygu Goliath ac addewid nad oes dim yn rhy anodd i ni gyda Duw. Trowyd Goliath yn gem a sgoriodd y plant bach 55 pwynt yr in, a Llinos yn sgorio dim!


Ysgol Sul Maesyneuadd - Diolchgarwch

1af Hydref 2017 - cynhaliwyd oedfa deulu Diolchgarwch dan ofal Casi Jones.

Ysgol Sul Maesyneuadd - Trip

17 Medi 2017 - heddiw aethom at ein trip Ysgol Sul  Gelli Gyffwrdd.  Cafwyd llawer iawn o hwyl yn mynd ar bob sleid a reid.  Roedd y plant ar oedolion yn mwynhau yn yr in modd!

Sunday, 16 July 2017

Ysgol Sul Hwyl a Sbri 16 Gorffennaf 2017

Y SAMARIAD TRUGAROGRoedd dyn yn teithio i lawr o Jerwsalem i Jericho ...


... a dyma ladron yn ymosod arno.


Dyma nhw'n dwyn popeth oddi arno, ac yna ei guro cyn dianc.


Dyma Offeiriad Iddewig yn digwydd dod heibio, ond pan welodd y dyn yn gorwedd yno croesodd i ochr arall y ffordd a mynd yn ei flaen.


A dyma un o Lefiaid y deml yn gwneud yr un peth; aeth i edrych arno, ond yna croesi'r ffordd a mynd yn ei flaen.

Ond wedyn dyma Samariad yn dod i'r fan lle roedd y dyn yn gorwedd.  Pan welodd e'r dyn, roedd yn teimlo trueni drosto.

Aeth ato a rhwymo cadachau am ei glwyfau, a'u trin gydag olew a gwin.


Yna cododd y dyn a'i roi ar gefn ei asyn ei hun, a dod o hyd i lety a gofalu amdano yno. Y diwrnod wedyn rhoddodd ddau ddenariws i berchennog y llety. "Gofala amdano" meddai wrtho, "ac os bydd costau ychwanegol, gwna i dalu i ti y tro nesa bydda i'n mynd heibio".

Dywedodd Iesu "dos a gwna dithau yr un modd".

Monday, 10 July 2017

Ysgol Sul Hwyl a sbri

9fed Gorffennaf 2017 - cynhaliwyd Ysgol Sul heddiw ar y traeth gyda gemau yn dilyn stori Porthi'r 5000.
Gollyngwyd gweddiau o ddiolch i'r mor - Diolch i Ti am y byd. Diolch am ein bwyd bob dydd. Diolch am yr haul ar glaw. Diolch am bod rhodd a ddaw. Amen.

Sunday, 2 July 2017

Ysgol Sul Hwyl a Sbri

2il Gorffennaf 2017
Dyma bosteri lliwgar Erin, Begw ac Elliw:Bu'r dosbarth iau yn edrych ar stori'r Ddafad Golledig a dyma i chi lond cae o ddefaid Leusa, Tom, Deio, Meinir a Ieuan.Monday, 26 June 2017

Ysgol Sul Hwyl a Sbri

25ain Mehefin 2016 - stori Bartimeus
Cawsom hanes Iesu Grist yn iachau Bartimeus.
Bu'r dosbarth iau yn diolch am gael llygaid i weld yr harddwch a'r bobl o'n cwmpas a'r dosbarth hyn yn edrych at sut rydym yn gweld Iesu Grist heddiw.
Dyma rai o hoff bethau rydym yn hoffi weld:

 Leusa

 Ieuan

 Meinir

 Tom
 Deio

Roedd Bartimeus yn unig, yn ddall, yn methu gweld,
fe alwodd ar yr Iesu - o plis a gaf i weld.
Mae'r Iesu yn ei wella - mae'n cael ei olwg 'nol,
mae Bartimeus yn gweld yn glir - i ddilyn Iesu.

Sunday, 7 May 2017

Ysgol Sul Hwyl a Sbri

7fed Mai 2017
Cyfle heddiw i ddysgu am deulu Nejebar o Affganistan sydd wedi gadael eu cartref oherwydd y rhyfel ac erbyn hyn yn byw mewn gwersyll ffoaduriaid yng Ngwlad Groeg.  Mae Cymorth Cristnogol wedi helpu teulu Nejebar gyda gofal sylfaenol wedi iddyn nhw gyrraedd y gwersyll - deunydd ymolchi, dillad, bwyd, dwr glan, gofal iechyd a seicolegol, cyngor cyfreithiol, gofal meddygol ac addysg i'r plant.
Gall £250 brynnu oergell ar gyfer y gwersyll
Gall £50 brynnu stof i deulu goginio eu bwyd eu hunain
Gall £5 brynnu dau bryd bwyd i ffoadur
Wythnos nesa byddwn yn cynnal Brecwast Ysgol Sul am 10.30 i godi arian i Cymorth Cristnogol
Dewch ag eitemau ar gyfer ffoaduriaid e.e. dillad, dillad gwlae, esigdiau ayyb.
Nos Lun 15fed o 7 o'r gloch ymlaen yn Maesyneuadd bydd cyfle i chwarae gem Lle Diogel i Fyw gyda chawl i ddilyn.


Monday, 1 May 2017

Ysgol Sul Hwyl a Sbri

30 Ebrill 2017
Dewisiodd Iesu y disgyblion i wneud ei waith.  Cawsom hanes Paul heddiw. Roedd Paul yn un da am ysgrifennu llythyrau. Roedd yn cerdded neu mynd mewn cwch i'w danfon i wahanol wledydd - Groeg, Cyprus, Y Eidal a Thwrci.  Roedd Paul yn ei lythyrau yn egluro wrth y bobl am "y ffordd gorau un i fyw eich bywyd". Dyma un o'i lythyrau i'r Corinthiaid, ac hefyd jig-so Ieuan a Meinir a marc llyfr Elliw, Tom a Leusa.Ysgol Sul Hwyl a Sbri

23 Ebril 2017
Wedi'r Pasg a chroeshoelio Iesu, ei roi yn y bedd ac yna'r bedd yn wag - fe ymddangosodd Iesu eto i'w ffrindiau.  Dyma'r stori cawsom heddiw sef Iesu yn ymddangos i'w ffrindiau ar y traeth wrth iddyn nhw bysgota.  Roedd Pedr wedi ei adnabod yn sefyll ar y traeth, ac fe neidiodd o'r cwch a nofio i'r lan.  Cafodd y disgyblion frecwast ar y traeth gyda Iesu.  Roeddem wedi creu golygfa traeth ar gyfer stori heddiw ac eistedd i gael bwyd gyda'n gilydd.

Sunday, 16 April 2017

Ysgol Sul Hwyl a Sbri

9fed Ebrill 2017
Stori Arch Noa heddiw, ar drothwy'r Pasg dyma oedd dymuniad y plant bach ers wythnos diwethaf, ac redden nhw'n cofio bod nhw wedi gofyn!  Addewid eto gan Dduw ei fod am ein cadw'n saff.  Lle arall gewch chi stori Arch Noa ond yn Arch Noa, a dyma hi, ar anifeiliaid wedi eu gosod yn daclus gan y plant.  Hefyd fe welwn enfys Meinir, Deio a Ieuan i'n hatgoffa o addewid Duw.


Roedd y dosbarth hyn yn edrych ar hanes Sul y Blodau. Dyma faner HOSANA! Erin, Elliw a Begw.Sunday, 2 April 2017

2il Ebrill 2017

Stori y ddau dy - hanes Mr Call a Mr Dwl!
Fe ddysgodd Iesu bod gwrando a gweithredu ar ei air yn rhoi sylfaen dda i fywyd da, yn union fel adeiladu ty ar sylfaen gadarn.  Mae'r ty hwnnw yn gwrthsefyll pob gwynt, glaw a storm. Ond meddai Iesu, mae rhai yn gwrthod gwrando ac mae hyn yn union fel adeiladu ty ar y tywod - does dim sylfaen iddo, a bydd yn syrthio.  Dyma dy cadarn Leusa, Tom, Meinir, Ieuan a Deio a drws nesa mae ty simsan Mr Dwl!Thursday, 30 March 2017

26ain Mawrth 2017

Sul y Mamau
Dyma'n blodau haul yn barod fel anrhegion.
Cawsom hefyd stori gan Sian - hanes Iesu Grist yn gwella'r dyn dall.19fed Mawrth 2017

Bedydd ac Oedfa Ysgol Sul.

12fed Mawrth 2017

Cyfle heddiw i edrych ar boster or Pilipinas ddefnyddiwyd yng Ngwasanaeth Gweddi Byd-eang y Chwiorydd.  Mae'n dangos y gwrthgyferbyniadau sydd yn y wlad.  Tlawd a chyfoethog, llygredd ac ardaloedd hardd. Prinder bwyd a bwyd iach.  Cafwyd sylwadau arbennig am y llun gan y plant. Aethom ymlaen wedyn i edrych ar Apel Cymorth Cristnogol y Presbyteriadi sef Corwynt Cariad sydd yn ffocysu ar waith partneriaid Cymorth Cristnogol yn Y Pilipinas.  Mae ail-gylchu yn broses dyddiol yno gyda pob darn o'ch cartref y tu allan yn gyfle i

dyfu rhywbeth...llysiau'r bara, brenhinllys, mintis, letus, tomatos....oherwydd bod cartrefi'r bobl mor agos at eu gilydd yn y slymiau, does dim lle i ardd.  Dyma boteli diod wedi ail-gylchu a hadau blodau haul ynddynt yn barod ar gyfer Sul y Mamau!!

Sunday, 5 March 2017

5 Mawrth 2017 - Hwyl a Sbri Ysgol Sul

Dyma'n disgyblion yn barod at gyfer ein hoedfa deulu Mawrth 19: Seimon Pedr; Andreas; Iafo; Ioan; Philip; Bartholomeus; Mathew; Thomas; Iago; Simon y Selot; Jwdas a Jwdas Iscariot.  Cawsom gyfle i edrych at y llun yma o'r Pilipinas gan edrych at ddwy ochr I fywyd y wlad - y llawnder a'r tlodi.  Cafwyd sylwadau ardderchog gan y plant am rhannu, bod yn gyfartal a meddwl am bobl eraill yn ein gweddiau.